• Maandag 11 juni Algemene Ledenvergadering

  30 jun 2022
  |
  • 0
 • Agenda algemene ledenvergadering  

  1. Opening, vaststellen agenda
  2. Notulen vorige vergadering/jaarverslag
  3. COVID-19
  4. Begroting 2022-2023
   Vaststellen contributie
  5. Verslag Sponsorcommissie
  6. Verslag voetbalzaken
  7. 100-jarig bestaan
  8. Verkiezing bestuur
  Aftredend:  
   -  Dick Mozes, herkiesbaar
   -  Richard Bimmel, niet herkiesbaar
  Nieuw:
  -  Vertegenwoordigers senioren en JO19: Gerke Otter en Ab Velzing
  Vacatures:
  -  Jeugdbestuur, 2 leden
    Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk zondag 10 juli aanmelden via secretaris@vvdrachten.nl
  9. Vrijwilligersbeleid
  10. Rondvraag

  11. Sluiting